You must be 18 years old to visit this site.


Escort girl annonces a France , Escort in Bulgaria
1 mois d'essai gratuit ! Sexy escort girl a Paris Lyon Marseille Bordeaux Toulouse Nice Cannes et en toute la France ,
Ескорт в България , Ескорт в София

Общи условия
Моля прочетете внимателно тези общи условия преди да използвате уебсайта www.escortira.com, тъй като те засягат Вашите права и задължения.

Настоящите общи условия уреждат правилата за ползването на интернет сайта – www.escortira.com, както и взаимоотношенията между www.escortira.com с потребителите, ползващи сайта.

Материалите на този сайт са под закрилата на законодателството, уреждащо авторското право и сродните му права, както търговските марки, като всяка непозволена употреба на авторските права, свързани с този сайт или на търговското наименование “escortira.com” води до пряко нарушение на авторско право, права върху търговски марки, промишлен дизайн или други законови национални и/или международноправни разпоредби, касаещи интелектуална собственост.

Ако Вие като потребител не сте съгласен да бъдете обвързан с всички тези общи условия, моля преустановете използването на сайта www.escortira.com. Чрез настоящите общи условия www.escortira.com Ви предоставя като потребител на информационни услуги, подходяща информация за използването им, позволяваща Ви да направите своя адекватен съзнателен избор дали да подпишете настоящето споразумение или не. Определението “потребител” включва всички видове ползване на настоящия сайт, както от лица, които желаят да са част от социалната мрежа escortira, така и от правните субекти, търсещи обща информация за предлаганите от нас информационни услуги поради субективен интерес.

І. Определения.

В настоящите общи условия изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

1. www.escortira.com е авторски разработена система за онлайн социални контакти, базирана в интернет, която е създадена в съответствие с авторскоправното законодателството и е предназначена да предоставя конкретна информация на потребителите, като за краткост същата ще бъде наричана навсякъде в настоящите общи условия „сайта“ или „сайтът“

2. www.escortira.com е търговец по българското законодателство, който е собственик на сайта, като за краткост същият ще бъде наричан навсякъде в настоящите общи условия „Доставчик“ или „Доставчикът“.

3. Ползвателите на сайта са физически лица, които при регистрация придобиват качеството „клиент” на сайта www.escortira.com през web браузър. Същите са представителите на информационното общество, съгласно действащото българско законодателство. За краткост в настоящите общи условия същите се наричат „Потребители“ или „Потребителите“.

4. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

5. IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

6. „Електронна препратка“ или само „препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

7. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката, гражданското законодателство, настоящите общи условия и/ или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. непоискани търговски съобщения съгласно законите за електронната търговия (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, използване на голям брой материали от сайта, по начин по който може да се предположи, че използването на същите не е с учебна цел и извън целите на сайта от даден потребител с търговска цел и/или друга цел и което ползване включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието им към други сайтове и източници, както и извършване на каквито и да е било правни действия, насочени към нарушаване на интелектуална собственост, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипи или друг вид авторски изображения, както и всякакви други умишлени деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по немското законодателство или по друго приложимо право.

8. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

9. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

10. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

11. „Паролата“ представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име или имейл адреса служи за достъп до потребителския и профила на регистрираните потребители в сайта.

12. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

13. „Материал“ представлява всeки обект на авторското право, както и всяка информация, под формата на писмен текст, картина, аудио или видео материал, фотография, художествен дизайн, база данни и сорс код, представляващи част от сайта www.escortira.com, която може да бъде възпроизвеждана и да предлагана по безжичен път или по кабел, мобилни и други устройства на достъп до неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребител или служител на www.escortira.com.

14. „База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, представляващи информационен ресурс на – www.escortira.com.

15. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІІ. Регистрация на потребител. Съгласие с общите условия. Сключване на договор за услуга.

17. За да започне да използва информационните услуги, представени като социални контакти чрез сайта www.escortira.com, потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация, в която предоставя своите лични данни, за която автентичност същият гарантира, като потребителят се явява титуляр и автор на това електронното изявление. Ако потребителят изрази воля от името на трето лице, то се приема, че същият договаря от чуждо име и за чужда сметка, като ще отговаря за евентуалните вреди лично, като последица от предприетите правни действия без представителна власт. С попълването на това споразумение, потребителят изрично декларира съгласието си с настоящите Общи условия, като в момента на получаването на волеизявлението в информационната система на доставчика договора за услуга се счита за сключен. Когато потребителят е ограничено дееспособен, неговото волеизявление се формира след одобрението на същото от родител/ попечител и /или други лица, които го представляват на правно основание, съгласно българското гражданско законодателство или законодателство на страната, чийто гражданин е същия, а когато потребителят е недееспособен, декларирането на съгласие и формирането на волеизявление се извършва директно от родителя настойник.

18. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на конкретна социална информация, индивидуализираща потребителите на сайта по време и място, визия и други идентифициращи данни, които те желаят да споделят. Той се счита сключен и има задължителна обвързваща сила между всеки регистриран посетител на порталния сайт www.escortira.com и доставчика. С отварянето, разглеждането и/ или използването на този сайт всеки нерегистриран посетител се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия, дотолкова доколкото това е възможно преди неговата регистрация. Договорът за услуга може (но не е задължително) да бъде съхранен от страна на доставчика, в който случай представлява електронен документ.

19. Този договор за онлайн предоставяни информационни услуги, има за предмет поддържане на профил с потребителско име и парола в информационния ресурс на сайта, като на базата на него получавате правото на различно ниво на достъп за определено време до всички услуги, предлагани от сайта www.escortira.com. Връзката с него се осъществява през web браузър и информационните база данни на сайта www.escortira.com, поддържан от доставчика. Всеки текст, снимка, дизайн, изображение, рекламни банери, аудио или видео файл, бази данни и сорс код, които се намират на страниците на сайта и неговото мобилно приложение, представляват обект на авторското право на фирма www.escortira.com. Поради това, авторското съдържание не може да бъде копирано, разпространявано, възпроизвеждано, заимствано и променяно под други несъществено различни форми по какъвто и да е начин, без съгласието на www.escortira.com и след заплащане на съответното авторско възнаграждение.

20. При доказани случаи на използване на авторски материали, представляващи интелектуална собственост на www.escortira.com по начин, който може да се квалифицира като възпроизвеждането на същите с комерсиална цел; в противовес с целите на сайта www.escortira.com; използване с търговска цел и/или друга цел, като това действие включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието на www.escortira.com към други сайтове и източници, както и каквото и да е нарушение на правилата уредени в настоящите общи условия, то същият потребител дължи неустойка за неизпълнение на договора заползване на онлайн информационни услуги в размер на прихода на доставчика, предоставен от счетоводната документация на същия за периода на ползването на сайта от този потребител, като тази клауза не изключва и опцията за регресни авторскоправни претенции към същия потребител.

21. В случай на нарушение и неизпълнение на задълженията, вменени на потребителите с настоящите общи условия и/или действащото българско законодателство, доставчикът има право, но не е задължен да развали настоящия договор за онлайн предоставяне на информационни услуги, чрез едностранно писмено уведомление, изпратено до електронната поща на потребителя без да дава допълнителен срок за изпълнение.

22. Доставчикът е администратор на лични данни.

23. Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявления за регистрация. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

24. Доставчикът си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация за потребителите, необходима за тяхното идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия.

25. При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име, име и фамилия (по паспорт), както и точен адрес. Тези данни се използват като идентифициращи такива относно входа в сайта на всеки потребител. В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят поема задължението да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица, като в случай на отдаването им на трето лице, носи пълната отговорност от действията на същото, които потребителя приема да се считат, като извършени от негово име и за негова сметка. Доставчикът не носи отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

26. С разглеждането и/или използването на сайта www.escortira.com съответният потребител изразява своето съгласие да получава в електронен вид търговски съобщения, изпратени от доставчика или упълномощени от него трети лица.

III. Регистрация.

27. С регистрацията, представляваща едно волеизявление в електронен вид, потребителят сключва договор с www.escortira.com за сключване на договор за предоставяне на онлайн информационни услуги между него и доставчика, с предмет, условия и срокове, описани подробно по – горе в настоящите общи условия. Незабавно след регистрацията си потребителят получава на посочения от него имейл адрес съобщение, което съдържа потребителското име и парола, което представлява потвърждение от името на www.escortira.com за получаването на неговото волеизявление и съгласие с настоящите общи условия.

IV. Приложимост. Промяна.

29. Разпоредбите на Общите условия се прилагат за всички въпроси, възникнали при ползването на сайта, като същите могат да се допълват от доставчика при констатирана необходимост, като на базата на същите се създават правила за ползване на определени секции от сайта. Тези нови правила се прилагат към общите условия субсидиарно.

30. С оглед периодичното допълване и модификациите на информационните услуги, предлагани от сайта www.escortira.com, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с променящото се законодателство, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от доставчика без да има задължението индивидуално да уведомява отделния потребител за извършената промяна. Промяна е налице при публикуването на условията на сайта и същата влиза в сила от този момент, освен, ако не е предвидено друго, като потребителят се задължава своевременно да следи за промени в настоящите условия.

31. Потребителят може да заяви, че не приема промените в едноседмичен срок от публикуването на промените. В този случай договорът между потребителя и доставчика се прекратява с достигане на заявлението на потребителя до доставчика. В случай, че потребителят не заяви неприемане на промените, в посочения срок, той се счита обвързан от тях.

V. Права и задължения на доставчика и потребителите.

32. Доставчикът поема задължението да положи необходимата съгласно обстоятелствата грижа, чрез която да осигури възможност на потребителите да се запознаят безпрепятствено със спецификите на информационните услуги, предоставяни чрез сайта www.escortira.com, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България. Доставчикът не отговаря за съдържанието на материали и препратки извън авторската база данни и информационния ресурс.

33. Доставчикът има право да прекрати достъпа на определени потребители до сайта, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин, чрез действията си, накърняват правата на интелектуална собственост на www.escortira.com или на трети лица, или в частност нарушават законите на Република България.

34. Доставчикът има право да прекрати предоставянето на определени информационни услуги като поема задължението да уведоми за това потребителите чрез съобщение на интернет страницата.

35. Доставчикът има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, но не и задължението индивидуално да уведомява всички потребители за настъпилите промени. Същите ще бъдат надлежно и достъпно оповестени в съдържанието на сайта по начините и при условията подробно, описани по – горе в настоящите общи условия.

36. Доставчикът, има право да взима мерки за предотвратяване на злоупотреби и злоумишлени действия от страна на потребители, чрез ограничаването на достъпа им до сайта www.escortira.com и развалянето на договора за онлайн предоставяне на информационни услуги, като на базата на това ще има право да претендира уговорената в настоящите общи условия неустойка.

37. Доставчикът има право да откаже регистрацията за ползване на сайта на определени потребители при непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, както и при установяване на тяхната недееспособност, както и несъгласието им с настоящите общи условия.

38. Доставчикът има право (но не и задължение) да запамети върху информационна си система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация, касаеща потребителите и изразяваща се в т.нар „бисквитки” (cookies). Това са малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница сайта www.escortira.com чрез сървър върху твърдия диск на потребителя, като така се дава възможност за възстановяване на информация за същия, която го идентифицира с оглед проследяване на действията му.

39. Потребителите имат задължението да се запознават непрекъснато с Общите условия и измененията на същите, като приемането на измененията се извършва по описаните по – горе начини и правила.

40. Потребителите имат право да се запознават с информационните услуги, предоставяни от доставчика, при спазване на настоящите Общи условия, допълненията към тях и специалните правила, уговорени за съответните услуги, базиране на авторскоправното законодателство на Република България.

41. Потребителят има право свободно и неограничено да променя предоставените при регистрацията си данни, снимки и друга индивидуализираща го информация, като спазва правилата, предвидени в настоящите Общи условия.

42. Потребителят е длъжен да заплати заявени конкретни информационни услуги, закупени онлайн чрез сайта www.escortira.com по следните алтернативни начини:

– по банков пътчрез следните видове кредитни карти: VISA, MASTERCARD.

– чрез Pay Pal.

43. Банковата информация, съдържаща номера на кредитната карта и имената на картопритежателя се попълва в отделна защитена страница на сайта, с цел да се гарантират правата на всеки един потребител. В този контекст сайтът www.escortira.com отговаря за валидността и сигурността на всяка направена транзакция, чрез тази интернет страница. Потребителят може да направи транзакцията в лева. При извършване на транзакция чрез сайта от картопритежателя се изисква верификация на данните по картата, чрез въвеждане на т.нар CVV2/CVC2 код.

44.Потребителят се задължава да не копира, разпространява, заимства по какъвто и да е начин, възпроизвежда или публикува авторско съдържание, публикувано от сайта www.escortira.com, като в този контекст е забранено да извършва действия, които:

– нарушават права върху интелектуалната собственост на www.escortira.com, включително авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипове и всякакви други материали или авторски изображения, като декларира, че е наясно с последващата си наказателна и гражданска отговорност вследствие на предоставянето на подобни материали.

– нарушават каквито и да било имуществени и/или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

– нарушават по какъвто и да било друг начин настоящите Общи условия и законодателството на Република България.

47. Във връзка с ползването на предоставените от доставчика информационни услуги, потребителят се задължава също:

– да спазва разпоредбите на Общите условия и законодателството на Република България;

– да следи за нарушения на интелектуалната собственост, извършвани от други потребители, като при установяване на такива да уведомява своевременно Доставчика;

– да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Доставчика, както и на трети лица чрез действията си, свързани с изпълнението на договора за осъществяване на онлайн търговия;

VII. Отговорност. Ограничаване на отговорността.

48. Сайтът сайта www.escortira.com предоставя възможност за онлайн закупуване на информационни продукти, достъпът до които се осъществява в съответствие с правилата, уговорени в настоящите общи условия. Доставчикът не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на потребителите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на невярна информация и/ или неактуалност на даден материал, с източник сайта www.escortira.com, доставчикът не носи, каквато и да е отговорност.

49. Доставчикът не носи отговорност за публикуваното oт трети лица неморално, нецензурно или друг тип незаконно съдържание в сайта www.escortira.com.

50. Ако недобросъвестни действия от страна на потребител на сайта доведат доставчика до претърпяване на вреди, потребителят е длъжен да обезщети www.escortira.com за всички претърпени преки и непосредствени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, съдебно деловодни разноски и др., адвокатски хонорари и други. Потребителят е длъжен да обезщети доставчикът и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име, имейл, използван за регистрацията, пароли и изобщо част или всички данни предоставени, при неговата регистрация.

51. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на информация, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните чрез сайта информационни услуги.

52. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани, възпроизвеждани или станали достъпни чрез сайта www.escortira.com.

53. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване достъпа до сайта и / или на стоките и/или за предоставянето им с влошено качество, вследствие на извършвани тестове от страна на доставчика с цел проверка на оборудване, мрежи и други.

54. Доставчикът не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услуга за електронна търговия, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях, и услугите, предоставяни чрез сайта.

55. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т. н.

56. Доставчикът има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.

57. Доставчикът следва да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. Доставчикът се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това, или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи.

58. Потребителят може да прекрати договора, описан в общите условия, с едноседмично писмено или електронно предизвестие. В този случай той следва да представи първо доказателство, че е заплатил окончателно всички поръчани информационни услуги чрез сайта www.escortira.com, както и да направи лично недвусмислено волеизявление, че не желае да използва повече предоставяната услуга. В известието задължително трябва да са включени всички описани данни, за да се направи несъмнен извод, че сочените волеизявления изхождат от съответния потребител, което технически да съвпадне с отговарящите на регистрацията потребителски данни. Известията могат да бъдат изпращани на горепосочения адрес или на имейл office@escortira.com.

59. В случаи на неизпълнение на задължения и/или наличието на злоупотреба от страна на потребителите, вменени им с настоящите условия и /или нарушаване на настоящите общи условия, както и българското авторскоправно законодателство доставчикът има право да развали договора без предизвестие, като в този случай ще се дължат уговорените в настоящия договор неустойки и обезщетения. В случая ще се прилагат правилата за договори с периодично изпълнение.

60. Настоящият договор прекратява действието си автоматично при прекратяване на дейността на доставчика www.escortira.com и при спиране на поддръжката на сайта www.escortira.com от търговеца, както и по взаимно съгласие на страните по същия.

VIII. Други условия.

61. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

62. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора за предоставяне на онлайн електронна търговия и/или от настоящите общи условия, както и между страните по тях, включително спорове, породени от и/или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в общите условия и договора или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

Никоя част от настоящия сайт, включително неговото авторско съдържание, търговска марка, дизайн, домейн, функционалност или словестно съдържание, в това число и настоящите общи условия, не може да бъде възпроизвеждано, променяно или разпространявана в разрез със законодателството, уреждащо интелектуалната собственост, без предварителното писмено съгласие на www.escortira.com като собственик на сайта. В случай на такива неправомерни действия отговорните физически или юридически лица ще бъдат подведени под съответната наказателна, гражданска и административна отговорност и ще дължат обезщетение за нанесените на собственика на сайта www.escortira.com вреди.

Подписвам настоящите Общи условия, като декларирам, че съм прочел и разбрал същите и се съгласявам с тях.

I disagree - EXIT